Історія замовчує, яка кількість брифів канула в небуття через те, що нема на то часу / нема на то натхнення / нема на то ради.

Хоча у креативних колах ходить повір’я: якщо замовник заповнив бриф старанно, то точно налаштований на серйозні стосунки. Особливо якщо йдеться про бриф на створення бренд-стратегії.

Певний час серед маркетологів, бренд стратегів та інших комунікаційних монстрів було модним розписувати цільову аудиторію максимально детально.

Знаєте ж оці портрети, у яких описується якась людина, яка чомусь стає еталонним клієнтом для компанії?

Є певне уявлення, що усі Наталі, яким 22 і які живуть у Львові, мають любити каву, ходити…

Bloom Büro

We make brands bloom!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store